© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

Mijn naam is Jan Piet Beers,  geboren in Winkel, gehuwd en wij  hebben 3 kinderen.

Sinds 1994 ben ik voor de VVD actief in de gemeentepolitiek. In die periode heb ik zowel het raadlidmaatschap als het wethouderschap bekleed.

 

In mijn vrije tijd speel ik graag golf en beoefen  muziek. Daarnaast bespeel ik af en toe het orgel tijdens kerkdiensten.

 

Als wethouder heb ik in de periode van 2002-2009 de verantwoordelijkheid gedragen voor o.a. de portefeuilles ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, beheer en werken, milieu, grondzaken, economie, afvalinzameling en verwerking, beheer gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties.

 

Vooral het contact met inwoners, bedrijfsleven en verenigingsleven heb ik tijdens mijn politieke loopbaan als bijzonder waardevol ervaren. Bij ontwikkelingen in de leefomgeving vind ik  het heel belangrijk om inwoners en andere betrokkenen in een vroeg stadium  bij het proces te betrekken en daarbij goed naar hun opmerkingen en argumenten te luisteren. Om de leefbaarheid en veiligheid in de leefomgeving te verbeteren heb ik op deze wijze in overleg met inwoners uitvoering gegeven aan de herinrichting van een aantal dorpskernen.

 

Als wethouder Ruimtelijke ordening heb ik de Structuurvisie 2004-2015 opgesteld. Om hiervoor voldoende draagvlak te creëren heb ik ook hierbij inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven uitvoerig betrokken.

 

Bij het realiseren van woningbouw  heb ik naast het middeldure en dure segment vooral gezorgd voor  betaalbare woningen voor starters.  Hierbij heb ik het accent gelegd op zo ruim mogelijke nieuwbouwwijken met voldoende groen, speelvoorzieningen  en parkeerruimte, passend in een landelijk gebied.

 

Regionaal heb ik als portefeuillehouder milieu en afvalverwerking in het Gewest Kop van Noord-Holland de Milieudienst Kop van Noord-Holland opgericht. Dit om de professionaliteit waaraan kleinere gemeenten niet kunnen voldoen te bevorderen.

 

Afsluitend kan ik u melden bijzonder vereerd te zijn dat Dorpsbelang Langedijk mij heeft benaderd met het verzoek  mij kandidaat te stellen voor het wethouderschap in de mooie Gemeente Langedijk. Deze gemeente biedt volop kansen om  de door mij opgedane ervaring in praktijk te brengen.  Natuurlijk ga ik mij volledig inzetten voor niet alleen Dorpsbelang maar voor de gehele Gemeenteraad in het belang van alle inwoners, verenigingen en  bedrijfsleven.  Ik heb er zin in!

 

Langedijk, 12 mei 2010.

 

Jan Piet Beers