© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

Welkom op de website van Dorpsbelang Langedijk

Adventurepark in het Recreatiegebied Geestmerambacht

3-9-2014

Een ondernemer verzoekt de gemeente Langedijk om medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een 'adventurepark' aan de recreatieplas Zomerdel in het Recreatieschap Geestmerambacht. Het adventurepark zal in ieder geval bestaan uit een klimtoren met klimparkoers, tokkelbaan, hindernisparkoers en mountainbikeparkoers.

  

Nieuwsarchief: klik hier

Wethouder Jan Piet Beers aan het woord

27-8-2014

Jan Piet Beers (63) is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont in Winkel en was de afgelopen vier jaar wethouder in Langedijk. Zijn partij, Dorpsbelang Langedijk, is bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Langedijk geworden. Zijn portefeuille bestaat uit o.a. Economie, Recreatie en toerisme, Ruimtelijke ordening, Kunst en cultuur.

  

Lees verder >>

Lees verder >>

Collegeprogramma 2014 - 2018

1-10-2014

Het college van burgemeester en wethouders van Langedijk heeft op 30 september het collegeprogramma voor de komende vier jaar vastgesteld. De grootste uitdaging dat het college zich heeft gesteld is het behouden en versterken van de brede betrokkenheid in de samenleving. Het college wil de komende vier jaar gebruik maken van de denk- en doe-kracht van Langedijkers.  

Lees verder >>

Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord niet geloofwaardig

7-11-2014

Met de Wet Veiligheidsregio's heeft Den Haag een plan bedacht wat de gehele brandweerzorg op zijn kop zet. Op 1 januari 2015 moeten 17 gemeentelijke brandweerkorpsen opgaan in één regionale organisatie onder de noemer Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

                                     Update 11-11-2014

 

Lees verder >>

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord blijft ongeloofwaardig

27-11-2014

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben een terechte poging gedaan, om tot een rechtvaardige verdeelsleutel te komen voor de verdeling van de kosten van de geregionaliseerde brandweer.

                                     

 Update 13-12-2014    -   Update 23-2-2015   -   Update 7-5-2015

 

 

 

Lees verder >>

1 van 21                 Ger Nijman - Dorpsbelang Langedijk

17-12-2014

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.omen in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

SNAPT U HET NOG?

DE GANG VAN ZAKEN OVER SUBSIDIE- EN ACCOMODATIEBELEID

5-2-2015

Afgelopen twee jaar zijn er diverse voorstellen over subsidie- en accommodatiebeleid in de raad behandeld en recent ook aangenomen. Nu het beleid er ligt kan het college verder uitvoering geven aan het uitwerkingsplan.

Lees verder >>

Wethouder Jan Piet Beers start bouw voormalig Veilingterrein

18-3-2015

Vandaag vond de officiële start bouw van De Nieuwe Veiling fase 1 plaats. Wethouder Jan Piet Beers startte die door symbolisch de eerste paal te slaan. De werkelijke palen voor het plan worden namelijk alle geboord, in verband met de omliggende woningen.

 

 

Lees verder >>

1 van 21                 Madelon Swager - Dorpsbelang Langedijk

3-6-2015

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.omen in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Zomerreces 2015: even tijd om terug te kijken

9-7-2015

Na een drukke vergaderperiode hebben we nu dan reces en dat betekent even het hoofd leeg maken en van het mooie weer genieten.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat in het afgelopen jaar er nu niet bepaald politieke eensgezindheid was. De oppositie - in het bijzonder Hart voor Langedijk/D66 - noemde de coalitie veelvuldig: ‘de raad van 11’.

en in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

1 van 21                 Els Nieuwland - Dorpsbelang Langedijk

29-7-2015

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.

en in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Toetsing handelwijze Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

9-9-2015

Dorpsbelang Langedijk heeft bij brief van 29 juni 2015 een klacht ingediend bij de de commissaris van de koning J.W. Remkes. Er is een beoordeling gevraagd of er in de casus ‘vaststellen verdeelsleutel’ sprake is geweest van onzorgvuldige belangenafweging, het nalaten van een deugdelijke motivering en vooringenomenheid.

men in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Toetsing handelwijze laat op zich wachten

25-11-2015

De commissaris van de Koning van Noord-Holland heeft aangegeven dat hij geen bevoegdheid heeft om de besluitvorming in het bestuur van de Veiligheidsregio te toetsen aan de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht.

men in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Wethouder Jan Piet Beers overhandigde eerste sleutel ‘De Nieuwe Veiling’

20-12-2015

Vrijdag 18 december jl. overhandigde wethouder Jan Piet Beers de sleutel aan de eerste bewoners van woonwijk ‘De Nieuwe Veiling’ in Noord-Scharwoude. Een wijk die mede door een geslaagde burgerparticipatie van de grond is gekomen.

 

 

Lees verder >>

1 van 21                 Joke Visser - Dorpsbelang Langedijk

13-1-2016

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.

en in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Duurzaam verder met Dorpsbelang Langedijk

15-2-2016

In ons verkiezingsprogramma onderstreepten wij het belang van een duurzame gemeente. “Het milieu is van groot belang voor de kwaliteit van ons leven en dat van de generaties die na ons komen”. “Daarom moet het milieu en duurzaamheid een prominente rol krijgen in de beleidsontwikkeling voor een veilige beheersing van milieuproblemen”.

Lees verder >>

1 van 21                 Aad Duijs - Dorpsbelang Langedijk

24-2-2016

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.

en in

willekeurige volgorde aan de beurt.

                                      

                                                

 

 

 

Lees verder >>

Betoog en wensenlijst Dorpsbelang Langedijk met kaderbrief 2016

22-6-2016

De Kaderbrief 2016, niet uitputtend, maar met een paar uitgangspunten en opsommingen kunnen wij wel degelijk richtinggevende kaders afgeven voor de Programmabegroting 2017. Met één doel het sluitend krijgen van het meerjarenperspectief.  

                                   

 

Lees verder >>

Klik hier

Bestuurlijke toekomst Langedijk (fase 1)

6-11-2016

Op 25 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Bestuurlijke Toekomst Langedijk behandeld. Een voorstel met de vraag om ‘Bestuurlijke Fusie ’ als meest aansluitende samenwerkingsvorm te kiezen.

                                   

 

Lees verder >>

Onderzoek Burgerrekenkamer Langedijk naar belangen Nijman duurt lang

5-4-2017

Bart Muurling van de Burgerrekenkamer speurt verder naar de gang van zaken rond het bestemmingsplan Voorburggracht 224. Dat stond klip en klaar te lezen in de Alkmaarse Courant van 21 januari 2016. Dat ging in het bijzonder over de verkoop van het perceel grond aan het vastgoedbedrijf van Vomar

Lees verder >>

Onderzoek  Burgerrekenkamer Langedijk van Bart Muurling is luchtfietserij

19-4-2017

Als je zo nadrukkelijk vermeldt in de Alkmaarse Courant dat je verder onderzoek gaat doen naar de belangen van Nijman dan mag je toch verwachten dat daar grond voor is. Om die reden heb ik, na bijna anderhalf jaar, gevraagd naar de status van het onderzoek, ruim de tijd zou je zeggen om dat te hebben afgerond. Update 3 mei 2017

Lees verder >>

14-5-2017

             

Bestuurlijke Toekomst 1:

De vier toekomstopties uitgelegd

Lees verder >>

14-5-2017

                

Bestuurlijke Toekomst 2:

Dorpsbelang Langedijk kiest voor zelfstandig bestuur met ambtelijke fusie

Lees verder >>

14-5-2017

 

Bestuurlijke Toekomst 3:

Dé raadsvergadering 18 april

Lees verder >>

Aad Duijs stapt op en staat zijn zetel af aan Joke visser

11-6-2017

Dinsdag 6 juni 2017 was voor Aad Duijs zijn laatste raadsvergadering. Aad kon zich niet verenigen met het verlangen van de fractie om met de vervolgstappen naar een ambtelijke fusie, een gezamenlijk fractiestandpunt in te nemen.

Lees verder >>